Privacyverklaring

Mantelzorgmakelaar Susan Willems, gevestigd in Rijkevoort, is verantwoordelijk voor
de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.
Susan Willems is de Functionaris Gegevensbescherming van Mantelzorgmakelaar
Susan Willems.
Zij is te bereiken via info@susanwillems.nl
Telefoon: +31 6 15490463
Persoonsgegevens die wij verwerken
Mantelzorgmakelaar Susan Willems verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik
maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Hieronder vindt u
een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken: – Voor- en achternaam –
Geslacht – Geboortedatum – Geboorteplaats – Adresgegevens – Telefoonnummer –
E-mailadres – IP-adres – Overige persoonsgegevens die u actief verstrekt bijvoorbeeld
in correspondentie en telefonisch – Bankrekeningnummer
Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken
Mantelzorgmakelaar Susan Willems verwerkt de volgende bijzondere en/of gevoelige
persoonsgegevens van u: – gezondheid – burgerservicenummer (BSN)
Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken
Mantelzorgmakelaar Susan Willems verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende
doelen: – U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit
te kunnen voeren
Geautomatiseerde besluitvorming
Mantelzorgmakelaar Susan Willems neemt niet op basis van geautomatiseerde
verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor
personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s
of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van
Mantelzorgmakelaar Susan Willems) tussen zit.
Hoe lang we persoonsgegevens bewaren
Mantelzorgmakelaar Susan Willems bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan
strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld.
Delen van persoonsgegevens met derden
Mantelzorgmakelaar Susan Willems deelt uw persoonsgegevens met verschillende
derden als dit noodzakelijk is voor het uitvoeren van de overeenkomst en om te voldoen
aan een eventuele wettelijke verplichting. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in
onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde
niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. Mantelzorgmakelaar
Susan Willems blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen. Daarnaast verstrekt
Mantelzorgmakelaar Susan Willems uw persoonsgegevens aan andere derden. Dit
doen wij alleen met uw nadrukkelijke toestemming.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken
Mantelzorgmakelaar Susan Willems gebruikt alleen technische en functionele cookies.
En analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy. Een cookie is een klein
tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw
computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de
technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de
website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook
kunnen wij hiermee onze website optimaliseren.
U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze
geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is
opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.
Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen.
Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de
gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw
persoonsgegevens door Mantelzorgmakelaar Susan Willems en heeft u het recht op
gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om
de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een
ander, door u genoemde organisatie, te sturen.
U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw
persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de
verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@susanwillems.nl
Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een
kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw
pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het
paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming
van uw privacy.
We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek.
Mantelzorgmakelaar Susan Willems wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid
heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit
Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende
link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-
persoonsgegevens/tip-ons
Hoe wij persoonsgegevens beveiligen
Mantelzorgmakelaar Susan Willems neemt de bescherming van uw gegevens serieus
en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang,
ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk
heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er zijn aanwijzingen van misbruik,
neem dan contact op via info@susanwillems.nl
Mantelzorgmakelaar Susan Willems heeft de volgende maatregelen genomen om uw
persoonsgegevens te beveiligen:
– Beveiligingssoftware, zoals een virusscanner en firewall.
– TLS (voorheen SSL) Wij versturen uw gegevens via een beveiligde
internetverbinding. Dit kunt u zien aan de adresbalk ‘https’ en het hangslotje in de
adresbalk.